תקנון

  • תקנון האתר ותנאי השימוש

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן, מיועד גם לנשים.

תקנון ותנאי שימוש באתר של ניר חכם – www.watts.co.il.

כתובת בית העסק: עוזי חיטמן 19, נתניה

טלפון ליצירת קשר: 052-2944143

תקנון זה וכל הסעיפים תחתיו מגדירים את תנאי השימוש, זכויותיך וחובותיך בעת השימוש, הגלישה וכן בעת רכישת מוצרים באתר של ניר חכם – www.watts.co.il

עליך לעיין בתקנון ותנאי השימוש, הצהרת הפרטיות, תנאי מסחר אספקה ומשלוח, ומדיניות ביטולים –  בקפידה, ולפני כל פעולה ו/או רכישה באתר, מפני שתנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך לבין ניר חכם ח.פ. 031545064 ("המפיץ") אשר מפעיל את האתר. לכן, אם מסיבה כלשהי אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו עליך להימנע משימוש כלשהו באתר ולהימנע משימוש באתר, מרכישה או מהזמנה של מוצרים דרך האתר.

האתר מאפשר לבצע רכישה של ספר ההרצאות של אלן ווטס – "טבע התודעה".

רכישת הספר על ידך באתר מותנית בכך שעליך להיות בן 18 לפחות בעת ביצוע הרכישה, וכן בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת המפיץ, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפיץ בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפיץ בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. המפיץ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפיץ, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל המפיץ או מי מספקיה. בכל שימוש באתר הגולש מוותר על כל תביעה, טענה או דרישה כנגד הבלוג או מי מטעמו.

בפרט, הגולש פוטר ומשחרר את המפיץ ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים (“פיצוי”), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאתה העלית לאתר או נתת את אישורך להעלותם), או לשירותים באתר.

כמו כן אתה פוטר את המפיץ ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע למפיץ או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם. היעדר אחריותה של המפיץ ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכולה הייתה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.

כל המידע והתכנים המתפרסם באתר (בין היתר כל שירות, פרסום, איור, קטע וידאו, תמונה, שרטוט, דעה, עצה וקישורים לאתרים אחרים) אינו באחריות המפיץ או מי מטעמה ואינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, והשימוש וההסתמכות עליהם הם באחריות הגולש בלבד. אין המפיץ או מי מטעמה אחראים לנכונות ודיוק המידע או השירותים הניתנים או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לגולש או לרכושו עקב השימוש או הסתמכות על התכנים והמידע המופיעים באתר או בשירותיו.

המפיץ אינה אחראית להתאמת השירותים לגולש וזמינותם של השירותים באתר. המפיץ אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יופסקו או יינתנו כסדרם, או יהיו חסינים מפני תקלות, נזקים, קלקולים, כשלים בתוכנה או חומרה, בקווי מערכות תקשורת אצל המפיץ האתר או מי מטעמם. המפיץ אינה מתחייבת על חסינות מפני גישה בלתי מורשת למחשביה ושירותיה או מי מטעמה, ולא תהיה אחראית בגין גישה שכזו.

המפיץ רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך.

אין המפיץ מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפיץ לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. האתר מכיל (אך לא בהכרח) קישורים לאתרים ושירותים אחרים. המפיץ לא מתחייבת כי הקישורים הללו תקינים ומובילים לאתר פעיל או רלוונטי. הימצאות הקישור באתר אינה מרמזת על תקינות האתר המקושר ועל רלוונטיות הקישור לאתר ו/או למפיץ, המפיץ אינה אחראית על התוכן המוצג באתר המקושר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. המפיץ קוראת לגולש לקרוא בעיון וקפידה את מדיניות האתר המקושר ואת הצהרת הפרטיות בו.

אין לראות במתן קישורים אלו כעידוד או אישור של המפיץ לתכנים המופיעים באתר המקושר, וכל שימוש בתכנים אלו נעשה באחריות הגולש, ובהבנה כי עזב את האתר ותקנון זה אינו חל עליו, והוא כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של האתר המקושר.

מבלי לגרוע באמור לעיל המפיץ אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.

המפיץ רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד באילו מתנאי הסכם זה.

המפיץ רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש, אלא לפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

קניין רוחני – מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות המפיץ בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

סמכויות שיפוט – כל סכסוך משפטי יידון בבית משפט בישראל בלבד, במחוז ת”א, על פי הדין הישראלי בלבד.

 חזרה לראש העמוד חזרה לראש העמוד

  • הצהרת פרטיות

האמור בהצהרה זו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן, מיועד גם לנשים.

מטרת הצהרה זו היא להסביר את התחייבות המפיץ לשמור על פרטיות המשתמש. מדיניות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר ובהירשמך לשירותי האתר הנך מסכים לתנאיה.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולריים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפוניה ווידאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

באתר יתפרסמו תכנים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, אשר יעמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד. המפיץ רשאית לסרב לפרסם תכנים לפי בחירתה, למחוק תכנים בכל עת.

המפיץ לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של ניר חכם בלבד, למעט הקבצים הגרפים המקשרים לאתרים חיצוניים, מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של הקבצים הגרפים הינן של בעליהם בלבד.

סימני המסחר באתר הינם קניינה של בעליהם בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם.

המפיץ רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. המפיץ לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.

המפיץ מתחייבת לשמור על הפרטיות של המשתמשים באתר. הצהרת פרטיות זו מסבירה איזה מידע אנחנו אוספים ואיך אנו משתמשים בו. האתר מאפשר למשתמשים שלו להשתמש בתוכן האתר, הן באופן מקוון והן לאחר הורדתו.

באתר יש שימוש בעוגיות כדי לשמור את שמות המשתמשים שלהם והסיסמאות שלהם.

שינויים במדיניות הפרטיות – המפיץ רשאית לשנות מעת לעת את הצהרת הפרטיות ככל שישתנו ו/או יתרחבו השירותים. בכל מקרה בו יבוצעו בהצהרה זו שינויים תפורסם ההצהרה החדשה בעמוד זה. אם לא נאמר אחרת, ההצהרה החדשה תיכנס לתוקף עם פרסומה. המשך גלישה באתר גם לאחר שהשינויים נכנסו לתוקף מעידה על הסכמת המשתמש לשינויים.

קישורים (לינקים) לאתרים אחרים – המפיץ אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר יש אליהם קישור באתר זה או שמקשרים אליו. “בהקלקה” על קישור, לוגו או כל סימן אחר, על המשתמש לשים לב כי ייתכן והוא עוזב את האתר. על מנת לבדוק את מיקומו באינטרנט, על המשתמש לבדוק את ה – URL – הכתובת המופיעה בראש או בתחתית הדפדפן.

אבטחת מידע – המפיץ עושה את כל המאמצים לספק למשתמש סביבה מאובטחת למסחר באינטרנט (e-commerce) ועושה שימוש באמצעים סבירים מבחינה מסחרית על מנת לשמור על הפרטים האישיים של המשתמשים המצויים בידיה באופן מאובטח.

הרשמה לעדכונים – חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: שם, כתובת, דרכי התקשרות וכתובת דואר אלקטרוני. נתונים אלו יישמרו במאגר המידע של המערכת ו/או במאגר המידע של מערכות אחרות מהן הבלוג צורך שירותים. כגולש באתר אינך מחויב למסור כל מידע, אך ללא מידע זה לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים הניתנים באתר ודורשים מסירת פרטים. במידה והנך מעוניין לקבל את אותן שירותים המחייבים מסירת פרטים אישיים, עליך למסור פרטים נכונים בלבד. עצם שימושך באתר והרשמתך אליו או לשירותים שהוא מציע הנך מסכים כי פרטיך האישיים ישמרו ברשימת התפוצה של המפיץ, המאוכסנים במאגר המפיץ ו/או במאגר של גוף שלישי הנותן שירותים למפיץ ולאתר. רשימת התפוצה תשמש לשליחת דואר אלקטרוני לנרשמים מפעם לפעם בנושאים הקשורים לעניינים בהם עוסק האתר. המפיץ לא תעשה שימוש אחר ברשימת התפוצה, בפרטי הגולש, וכן לא תמכור או תשכיר לצד שלישי שום פרט ממאגר הנתונים שהיא מנהלת. כל דואר אלקטרוני יאפשר לגולש להסיר את עצמו מהרשימה, בקשה להסרה נעשית באופן אוטומטי ותוביל לסיום קבלת הדואר האלקטרוני מהאתר.

חשיפת פרטים אישיים  המפיץ תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאית המפיץ או כל מפעילי האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. המפיץ עושה את המיטב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים והמידע המצטבר תוך כדי שימוש באתר. הפרטים שיפורסמו הם אלו המוצגים בדף המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולא יימסר לצד ג’ כלשהו , למעט:

א. מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע.
ב. קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו”ב.

הצהרת פרטיות צד ג – במהלך השימוש והגלישה באתר ובשירותיו נשמרים על הגולש סוגי מידע שונים. האתר מופעל על ידי מערכת wix מערכת זו עשויה לשמור מידע מזהה ומידע לא מזהה של הגולש, בין היתר בהתחשב בתוכנה. המפיץ מייעת לגולש לקרוא את מדיניות הפרטיות (Privacy Policy) של שירותי צד ג’ הנותנים שירות עבור האתר (ביניהם אך לא רק facebook, mailchimp, Google analytic ,Google webmaster, wordpress ועוד). המפיץ אינה אחראית על מדיניות הפרטיות של שירותי צד ג’, ולא תישא באחריות בכל הנוגע אליהם.

מידע פרטי – מידע פרטי ישמר על הגולש במידה וישאיר תגובה בבלוג, יירשם לעדכונים דרך הדואר האלקטרוני או יבחר לפרסם מאמר. כל אלו נעשים על יד הסכמתך בלבד, ובהבנה כי כתיבת תגובה או רישום לדואר האלקטרוני מהווים את הסכמתך לבלוג לשמור את המידע האישי שעלול (אך לא בהכרח) לכלול את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, פרטי התקשרות וכתובת ה IP ממנה נרשמת או הגבת. הגולש מבין ומאשר כי ידוע לו שבעת ביצוע גלישה באתר, האתר רשאי “לשתול” במחשב הגולש קבצי טסקט ותוכנה המכונים “cookies”, אשר מאפשרים לזהות את הגולש בעת הגלישה באתרים (להלן – “עוגיות”). במידה והגולש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של המפיץ המייצרת את הדפדפן – כרום ו/או אקספולרר ו/או פיירפוקס (או אחרות), ולפעול לפי הנחיות המפורטות שם בנוגע לנושא. כחלק ממערכת האתר יש באפשרותך להגיב דרך מערכת התגובות של facebook. מערכת זו משתמשת בנתונים ומידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר facebook. יש לקחת בחשבון כי תגובה, אם דרך מערכת התגובות של facebook , דרך מערכת התגובות של wordpress או כל מערכת עתידית שתהיה חלק מהאתר, תהיה גלויה לכל הגולשים באתר, ועלולה לחשוף פרטים כגון שם, דואר אלקטרוני, פרטי האתר של המגיב וכן פרטים נוספים בהתאם למדיניות של facebook.

מידע לא פרטי – במהלך הגלישה והשימוש באתר נאסף מידע לא אישי אודותיך, כגון (אך לא רק) כתובת IP, הכתובת ממנה אתה גולש, סוג הדפדפן בשימוש, משך זמן הגלישה, העמודים בהם גלשת ועוד.

שימוש במידע – המפיץ רשאית להשתמש, בעצמה ו/או להעביר לכל צד שלישי שהוא בהתאם להחלטתה, בכפוף לחוק, כל מידע לרבות מידע אישי, לגביך, אשר מסר או ימסור הגולש בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח לאתר ישירות או דרך אפשרות “צור קשר” ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה. המידע אשר נאסף ישמש גם לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי האתר ובכלל זה פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר. המידע האישי של הגולשים הינו תגובות ופרטים לקבלת עדכונים. הגולש רשאי לבקש לעיין במידע ו/או לתקן את המידע שנאסף אודותיך על ידי יצירת קשר בעמוד “יצירת קשר”. המפיץ תפעל לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות ולכן תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, מידע רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאתה עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאתה פרסמת בעצמך.

העלאת תכני גולשים לאתר – אין לפרסם תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, פוגעים בפרטיות, פוגעים ברגשות הציבור, וכן תכנים אשר יש בהם כדי להוות הפרה כלשהי של החוק. המפיץ רשאית למנוע פרסום תכנים אשר מפרים את התנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, וכן המפיץ רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

אבטחת מידע – המפיץ מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר, ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר הלקוח. פרטי הלקוח המוזנים באתר מוצפנים בטכנולוגית SSL. המפיץ מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

סליקת כרטיסי האשראי – נעשית באמצעות חברות סליקה חיצוניות (קארדקום, לאומי קארד, ישראכרט, ויזה כאל ו- Paypal), אשר עומדות בתקן העולמי PCI, ותיעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של חברות אלו. במקרים שאינם בשליטת המפיץ ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, המפיץ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

הגלישה באתר אינה מחייבת הזדהות או הזנת פרטים אודותיך. אולם כדי להזמין מוצרים באמצעות האתר, עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת מלאה וכתובת דואר אלקטרוני.

מוטלת עליך האחריות הבלעדית לוודא הפרטים שהזנת הנם מלאים מדויקים ונכונים.

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של המפיץ. אף שאינך חייב לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל ברכישות באתר בלעדיהם. המפיץ לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים, אך היא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני שיכלול מידע על שירותיה, מבצעים, חידושים באתר וכו’. בנוסף, המפיץ תהיה רשאית לשגר אליך מדי פעם פרסומות מגופים מסחריים נבחרים. אם אינך מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני כזה, אנא שלח לנו הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected] או לחץ הסר בעת קבלת הדואר האלקטרוני.

  • תנאי מסחר, אספקה ומשלוח

חשבונית מס ללקוח תישלח לו בדואר אלקטרוני למייל שהזין בעת הרכישה באתר, מייד בתום ביצוע הרכישה באתר.

המפיץ איננה מתחייבת כי בכל עת המוצרים המפורסמים באתר לרכישה אכן יהיו זמינים לרכישה ו/או קיימים במלאי.

המפיץ תספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת זמין לרכישה ו/או קיים במלאי שבידי המפיץ.

אם המוצרים שהזמת אינם זמינים לרכישה (על אף שהם מופיעים באתר) ו/או אזלו מהמלאי ו/או מכל סיבה שהיא אין באפשרות המפיץ לספק לך אותם, אזי, תבוטל המכירה ותימסר לך על כך הודעה תוך 7 ימי עסקים וכרטיס האשראי שלך יזוכה במלואו. אם המלאי צפוי להתחדש תימסר לך על כך הודעה מטעם המפיץ בה יפורט מתי למיטב הערכתה של המפיץ יחודש המלאי ותינתן לך הבחירה אם לזכות אותך או להמתין להגעת המוצר/ים.

אם חויבת בטעות, אתה מתבקש להודיע לנציג המפיץ באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] או בטלפון 052-2944143 והמפיץ תדאג לזיכוי מתאים.

אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, המפיץ לא תהיה חייבת לספק לך את המוצרים שהזמנת.

ביצוע הזמנה באתר – ביצוע הזמנה באתר דורש הזנת פרטים בסיסיים של המזמין. על המזמין למסור פרטים מהימנים ומדויקים. מוטלת עליך האחריות הבלעדית לוודא הפרטים שהזנת הינם מלאים מדויקים ונכונים.

התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות PayPal. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הנם כל כרטיסי האשראי המונפקים בישראל, וכן כרטיסי אשראי בינלאומיים.

בסיום ביצוע ההזמנה באתר יישלח למזמין דואר אלקטרוני בדבר ביצוע העסקה – ובו חשבונית מס. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי המפיץ יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

האתר מציג מגוון של פריטים. הצגת פריט באתר אין משמעה כי הפריט מצוי במלאי וכי ניתן לספקו. במידה ולאחר ביצוע ההזמנה התברר כי הפריט אזל במלאי וכי לא ניתן לספקו, יישלח למזמין דואר אלקטרוני המודיע על ביטול ההזמנה וזיכויו המלא.

מחירי הפריטים באתר אינם כוללים דמי משלוח.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ. המפיץ רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה. תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת ודמי המשלוח (ככל שיחולו), באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת.

ניתן לחייב את כרטיס האשראי בתשלום אחד.

תנאי אספקה ודמי משלוח

הזמנת ספרים בלבד ניתן לקבל בשתי דרכים:

  1. דואר שליחים – 15 שקלים.
  2. איסוף עצמי.

זמני שילוח והגעה לספרים בלבד:

  1. דואר שליחים – עד כחמישה ימי עסקים לא כולל יום האיסוף (פרט לאזור הערבה וקווי יש”ע – שבעה ימי עסקים לא כולל יום האיסוף)
  2. איסוף עצמי – יתואם מול המפיץ ע"י הלקוח בטלפון 052-2944143, אפשרות לאיסוף לאחר כיום עסקים אחד בלבד מרחוב עוזי חיטמן 19 נתניה..

ספרים פגומים – המפיץ עושה מאמצים רבים כדי שהספרים שתקבל יגיעו אליך באותו המצב שיצאו אליך מהמפיץ, יחד עם זאת תיתכנה תקלות בעת משלוח הספרים אליך שאינן בשליטת המפיץ. אם מסיבה כלשהי ספר כלשהו נפגם בדרכו אליך, צור קשר עם נציג המפיץ באמצעות כתובת מייל [email protected] בצירוף תמונת הספר הפגום. המפיץ תעשה כל מאמץ לשלוח לך בהקדם ועל חשבונה את הספר שנפגם

משלוח באמצעות שליח לבית הלקוח:

משלוחים באמצעות שליח יישלחו ללקוח בשירות ישגב המתחייבים לספק את החבילה לבית הלקוח.

הלקוח יחויב בדמי משלוח של 15 שקלים

דואר חו”ל:

אנו מוציאים משלוחים לחו”ל – על מנת לבצע משלוח לחו”ל יש לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ולתאם מראש או בטלפון 052-2944143.

דמי המשלוח ייקבעו בהתאם לגודל החבילה ובתיאום מול הלקוח. אספקת המוצר תתבצע בהתאם לזמני הייצור הכתובים מעלה תחת תנאי אספקה ודמי משלוח, מיום קבלת אישור בדבר ביצוע העסקה בדואר האלקטרוני של הלקוח. אך זמני השילוח לחו”ל ארוכים יותר ואינם באחריותנו, מסיבות הקשורות בשירותי הדואר במדינת היעד וכן בקיומם של חגים, חופשות ומועדים אחרים במדינת היעד.

ייתכן ויחולו על מוצר שהוזמן לחו”ל מיסים, היטלים או תשלומים אחרים החלים במדינה אליה המוצר מסופק. תשלומים אלו יחולו על המזמין בלבד ויתווספו למחיר המוצר, והכול בהתאם לדינים הקיימים במדינה אליה המוצר מסופק.

איסוף עצמי על ידי הלקוח:

נציגות המפיץ תיצור עם הלקוח קשר לאחר ביצוע ההזמנה על מנת לתאם איסוף עצמי עד 5 ימי עסקים מביצוע ההזמנה. לחילופין הלקוח יכול ליצור קשר עם המפיץ בטלפון 052-2944143. איסוף עצמי יבוצע על ידי תיאום מול הלקוח ויוכל להתבצע רק לאחר קבלת אישור בהודעת סמס ללקוח המודיע שההזמנה מוכנה וממתינה לאיסוף של הלקוח.

לתיאום איסוף עצמי על ידי הלקוח יש ליצור קשר:
באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] או בטלפון 052-2944143.

איסוף עצמי הנו מרחוב עוזי חיטמן 19, נתניה.

ספרים בלבד ניתן לאסוף לאחר כיום עסקים אחד בלבד מאזור גוש דן בתיאום מול הלקוח בימים א´ – ש´ בין השעות 9:00 – 21:00.

תנאים כללים נוספים:

המפיץ לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי גולשים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

המפיץ עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

האחריות למוצרים המפורסמים באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות של המוצרים, ככל שקיימות כאלו. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר, לרבות אירועי כוח עליון, יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, יוצע לצרכן לבחור בין האפשרות להמתין לקבלת המוצר או לבטל את העסקה.

מחירי המוצרים באתר, דמי המשלוח, תנאי האספקה ומספר התשלומים האפשריים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המפיץ, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

כל התמונות באתר הנן לצורך המחשה בלבד, ולעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל, שלא יחייבו את המפיץ.

מעת לעת הספרים הנכללים תחת קטגורית “מבצעים” הינם ספרים שעבר זמן רב מאז שהודפסו, ולכן עשויים להיות בהם פגמים קלים.

תוכנם של הספרים מגיעים מהסופרים ומהוצאות הספרים ובאחריותם בלבד. המפיץ לא תישא באחריות לתוכן הספרים, הוצאת דיבה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים, טעויות דפוס, שגיאות כתיב, או כל תלונה אחרת בקשר לתוכנם של הספרים.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים המפיץ לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך ו/או יגיעו אליך במועד. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים שמסרת או כיוון שהחבילה לא נדרשה, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

אם נתקלת בבעיה או בתקלה בעת ביצוע רכישה או אם לאחר ביצוע רכישה באתר ולפני שהמוצר נשלח אליך תבקש לשנות את פרטי המשלוח עליך לפנות בהקדם אל נציג המפיץ באמצעות  דואר אלקטרוני [email protected] או בטלפון 052-2944143 ונציג המפיץ יעשה כמיטב יכולתו ובכוונה טובה ומסורה לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה או השינוי המבוקש.

  • מדיניות ביטולים

האמור במדיניות זו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן, מיועד גם לנשים.

דין רוכש באתר כמי שקרא את כל סעיפי התקנון ותנאי השימוש, הצהרת הפרטיות, תנאי מסחר אספקה ומשלוח, ומדיניות ביטולים – והסכים להם.

ביטול רכישת ספרים

הודעה על ביטול עסקה תימסר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] או בטלפון 052-2944143.

ביטול רכישת ספרים על ידי הלקוח יעשה בכפוף להוראות כל דין בתוך 14 ימים מיום קבלת הספרים.

כדי להחזיר את הספרים עליך לשלוח אותם בדואר רשום בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החזרתם, בתוך 14 הימים הללו אל הכתובת:

ניר חכם עוזי חיטמן 19 נתניה

בעת הביטול ייגבו דמי ביטול בשיעור של 15 ש”ח. דמי ביטול אלו כוללים גם את דמי המשלוח של המוצרים מהמפיץ ללקוח. החזרת המוצרים למפיץ תהא על חשבונך – ועל ידי דואר שליחים בלבד או בהגעה באופן עצמאי של הלקוח לכתובת עוזי חיטמן 19, נתניה. כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. חשבונית זיכוי תונפק ללקוח, ותישלח לאותו המייל אליו נשלחה חשבונית הרכישה.

בעת ביטול עסקה עקב פגם במוצרים, עקב אי התאמה בין המוצרים שסופקו לבין הספרים שהוזמנו, או עקב אי אספקת המוצרים במועד שנקבע, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. המוצרים יוחזרו למפיץ על חשבונה. חשבונית זיכוי תונפק ללקוח, ותישלח לאותו המייל אליו נשלחה החשבונית הראשונה – חשבונית הרכישה.

בעת ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיפים לעיל, כספו של הלקוח יושב לו, עבור המוצר המוחזר בלבד, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5%. החזרת המוצרים למפיץ תהא על חשבונך – ועל ידי דואר שליחים בלבד או בהגעה באופן עצמאי של הלקוח. חשבונית זיכוי תונפק ללקוח, ותישלח לאותו המייל אליו נשלחה החשבונית הראשונה – חשבונית הרכישה.

ביטול הרצאות

ניתן לקבל החזר על רכישת כרטיס להרצאה עד 24 שעות מתחילת ההרצאה. בנוסף, הרוכש יוכל להעביר את הכרטיס על שם מישהו אחר ולעדכן את המפיץ במייל [email protected] על מנת שיעשה עדכון ברשימת המוזמנים ובשמות המשויכים לכרטיס.

במידה וההרצאה נרכשה דרך גורם חיצוני ולא על ידי האתר, וגם אם הקישור לגורם החיצוני הופיע באתר, מדיניות ביטול ההרצאה תתבצע ע”פ תקנון הביטולים של הגורם החיצוני.